algemene voorwaarden


Onderstaand de kleine lettertjes. Wij hebben ons best gedaan om een en ander toch zo leesbaar mogelijk op te stellen maar het is onvermijdelijk toch een lap tekst geworden.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF file te downloaden

 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - Ontbinding en annulering
Artikel 8 - Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 9 - Adviezen, ontwerpen en materialen
Artikel 10 - Levering, levertijd en uitvoering
Artikel 11 - Risico-overgang
Artikel 12 - Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
Artikel 13 - Wijzigingen, uitvoering en oplevering van aangenomen werk
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Garantie
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 19 - Communicatie
Artikel 20 - Klachtenregeling

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoper/Opdrachtnemer: Mura Mura;

2. Koper/Opdrachtgever: een persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met de verkoper;

3. Bezoeker: een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van Mura Mura bezoekt;

4.  Aanbod: een omschrijving van producten en/of diensten die Opdrachtnemer aanbied tegen een omschreven prijs, offerte;

5.  Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten en Opdrachtgever zich verplicht to het betalen van het in de Overeenkomst bepaalde bedrag aan Opdrachtnemer;

6. Dag: kalenderdag;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

bedrijf: Mura Mura
eigenaar: Roy Keuben

Oude Doetinchemseweg 23
7041 DB 's-Heerenberg

Telefoonnummer: 06 - 1222 5902
E-mailadres:info@muramura.nl

KvK-nummer: 64077454

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen en offertes van de verkoper/opdrachtgever; op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn; op alle websites van verkoper/opdrachtnemer

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien verkoper/opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper/opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Door het handmatige productieproces en de natuurlijke materialen kunnen afbeeldingen afwijken van het geleverde product. Weergave van kleuren zijn afhankelijk van de (instellingen van de) computer of printer en kunnen derhalve afwijken van de realiteit. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper/opdrachtnemer niet.

2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Het aanbod heeft een standaard geldigheidsduur van 6 weken. Indien een aanbod een andere geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Prijswijzigingen van producten na het sluiten van een overeenkomst zijn niet van toepassing op de prijzen van die reeds gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper/opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. De verkoper/opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper/opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7 - Ontbinding en annulering

1. Een overeenkomst kan geannuleerd worden. Koper dient dit schriftelijk of middels email te doen. De annulering is pas geldig zodra de verkoper de ontvangst heeft bevestigd.

2. Indien een overeenkomst geannuleerd wordt zijn is de Koper kosten verschuldigd ter grootte van 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst vermeerderd met de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten van materiaal en bestede uren. De ontbinding van de overeenkomst gaat pas in zodra deze kosten zijn voldaan.

3. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mogen de goederen niet aan opdrachtnemer teruggestuurd worden.

 

Artikel 8 - Rechten van intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Mura Mura zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

2. Alle door Mura Mura verstrekte stukken, zoals omachreven in lid 1, al dan niet electronisch, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper/opdrachtgever (of een mogelijke koper/opdrachtnemer) en mogen niet door koper/opdrachtnemer (of een mogelijke koper/opdrachtnemer) zonder voorafgaande toestemming van Mura Mura worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Op de websites, welke geregistreerd zijn door Mura Mura, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

a. Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden.

b. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Mura Mura kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen.

c. Gebruikmaking van de geboden informatie en adviezen geschiedt volledig voor eigen rekening en risico.

d. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

e. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mura Mura, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

f. Mura Mura garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.

g. Indien een koper/opdrachtgever of Bezoeker de websites van Mura Mura bezoekt kan Mura Mura de gegevens verwerken. Mura Mura waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 9 - Adviezen, ontwerpen en materialen

1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

 

Artikel 10 - Levering, levertijd en uitvoering

1. De verkoper/opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper/opdrachtgever aan verkoper/opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Verkoper/opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen van artikelen uit de webshop met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper/opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper/opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper/opdrachtnemer het bedrag dat de koper/opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien bij een aanbod een levertijd wordt benoemd, wordt deze door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

6. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

7a . Als er sprake is van

- andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde;
- meerwerk;
- opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer als omschreven in artikel 12;

kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper/opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De koper/opdrachtgever wordt hierover voor de levering geïnformeerd. De koper/opdrachtgever is niet verplicht het vervangende aanbod te accepteren. Bij weigering heeft de koper/opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bij acceptatie gelden dezelfde voorwaarden als bij het oorspronkelijke product.

10. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 11 - Risico-overgang

1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van ontvangst door of namens de koper/opdrachtgever bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf dit moment berust het risico bij koper/opdrachtgever.

3. In geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het (bedrijfs)pand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

 

Artikel 12 - Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s), het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 13 - Wijzigingen, uitvoering en oplevering van aangenomen werk

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

De reële kosten van meer- of minderwerk worden bij het factuurbedrag opgeteld / ervan afgetrokken

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten: 

a. gas, water en elektriciteit; verwarming; afsluitbare droge opslagruimte; toegang tot toilet;
b. op grond van de Arbo-wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen;
c. alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren zijn tijdig verkregen door koper/opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

4. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in (deels) gebruik is genomen;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht:

a. dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer;
b. opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Verkoper/opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die koper/opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper/opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is.

2. Koper gebruikt, of laat gebruiken door derden, de producten geleverd door verkoper/opdrachtnemer voor eigen risico. Met name ten aanzien van het gebruik door kinderen geldt dat koper altijd dient te zorgen voor adequaat toezicht op het spelende kind zodat het product veilig kan worden gebruikt. Met uitzondering van hetgeen in lid 1 van dit artikel omschreven, is koper zelf nadrukkelijk aansprakelijk voor alle schade, waaronder letselschade, materiële schade, immateriële schade en gevolgschade, die het gebruik van het product met zich meebrengt. Hierbij wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan letsel als gevolg van vallen, stoten, beknellen, schaven, snijden en dergelijke.

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen

 

Artikel 15 - Garantie

1. De verkoper/opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper/opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper/opdrachtnemer jegens de verkoper/opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Opdrachtnemer staat voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede werking en bruikbaarheid van het product of uitvoering van de overeengekomen prestatie.

4. Uitvoering van de garantie, indien de claim een product betreft:

a. Koper dient een garantieclaim schriftelijk of per email in bij de verkoper.

b. Verkoper kan verlangen dat het defecte product of deel van het product door koper wordt toegestuurd naar verkoper. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van koper. Verkoper kan verlangen dat foto's van het defect worden toegestuurd.

c. Verkoper zal na ontvangst van de spullen zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, de claim beoordelen.

d. Indien de garantieclaim wordt geaccepteerd zal verkoper het product herstellen of vervangen. Het vervangende of herstelde product of deel van het product wordt door verkoper aan koper verzonden. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van verkoper. Eventuele montage dient koper zelf te verzorgen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is zal verkoper de koper crediteren voor (een evenredig deel van) het bedrag van de factuur exclusief verzendkosten.

e. Indien de garantieclaim niet wordt geaccepteerd kan verkoper aanbieden dit te herstellen of vervangen voor rekening van koper. Hiervoor wordt in dat geval een prijsopgave gedaan. Het vervangende of herstelde product of deel van het product wordt door verkoper aan koper verzonden. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van koper. Eventuele montage dient koper zelf te verzorgen.

f. Na levering van een vervangend (deel van een) product geldt er uitsluitend voor dit (deel van een) product een nieuwe garantieperiode van zes maanden of geldt, indien dit langer is, de oorspronkelijke garantieperiode van het product.

5. Uitvoering van de garantie, indien de claim een dienst betreft:

a. Koper dient een garantieclaim schriftelijk of per email in bij de verkoper.

b. Verkoper kan verlangen dat foto's of andere bewijzen van het defect worden toegestuurd. Het maken en verzenden van deze bewijzen is in dat geval voor rekening en risico van koper. Ook kan verkoper ter plaatse de claim beoordelen. Koper dient in dat geval toegang te verschaffen.

c. Verkoper zal na ontvangst van de spullen cq na het bezoek zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, de claim beoordelen.

d. Indien de garantieclaim wordt geaccepteerd zal verkoper de keuze maken of hij:

- het gebrek herstelt cq de dienst of deel daarvan opnieuw uitvoert. In dat geval geschiedt dit voor rekening van de verkoper. Koper dient in dat geval toegang te verschaffen.

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

e. Indien de garantieclaim niet wordt geaccepteerd kan verkoper aanbieden eea te herstellen of vervangen voor rekening van koper. Hiervoor wordt in dat geval een prijsopgave gedaan. Uitvoering geschiedt dan onder dezelfde voorwaarden als betrof het een nieuwe overeenkomst.

f. Na herstel geldt, uitsluitend voor het herstelde deel van de dienst, een nieuwe garantieperiode van zes maanden of geldt, indien dit langer is, de oorspronkelijke garantieperiode van de dienst.

6. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- beschadiging van verf of lak met uitzondering van het loslaten van verf of lak zonder dat er sprake is geweest van beschadiging of vochtinwerking;

- inwerking van vocht, verkleuring door (zon) licht, verdroging of werking van het hout;

- onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan waar het product voor is bestemd;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

7. Geen garantie wordt gegeven voor:

- gebruikte producten. Dit wordt altijd bij het product vermeld;

- bedrijfsmatig gebruikte producten;

- materialen die niet door de opdrachtnemer ten behoeve van een dienst zelf zijn geleverd;

- materialen die bij een dienst zijn gebruikt waarbij de opdrachtnemer niet vrij was in de keuze ervan.

8. Opdrachtgever kan geen recht op garantie doen gelden, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

 

Artikel 16 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de koper/opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan op de overeengekomen wijze uiterlijk op het moment van ontvangst door of namens de koper/opdrachtgever van het product of direct aansluitend aan het verlenen van een dienst.

2. Een vooruitbetaling zal nooit meer dan 50% van de totale prijs bedragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper/opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De overeenkomst is pas tot stand gekomen na ontvangst van de vooruitbetaling.

3. De koper/opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper/opdrachtnemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de koper/opdrachtgever heeft de verkoper/opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper/opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. indien opdrachtnemer, na het verstrijken van de betalingstermijn, de opdrachtgever een tweede maal tot betaling aanmaant, is de opdrachtgever tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 2 % per kalendermaand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de kalendermaand gezien als een volle maand.

7. Opdrachtnemer kan een vordering overdragen aan een derde partij ter incasso. Indien opdrachtnemer haar vordering op de opdrachtgever aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de vordering van de opdrachtnemer. Door de opdrachtgever gedane betaling strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

8. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer. Dit artikel is niet van toepassing indien het de koper/opdrachtgever van een hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of hem daarin beperkt. 

9. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a . een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d . de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Na levering blijft verkoper/opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang koper/opdrachtgever de volledige kosten bestaande uit volledige aanschafprijs en eventuele schade, boete, rente en/of kosten, nog niet heeft voldaan. Noch het opnemen van afzonderlijke vorderingen in een rekening-courantverhouding noch saldobepaling daarvan en onze instemming daarmee beëindigt het eigendoms-voorbehoud. Als betaling geldt de ontvangst door de verkoper/opdrachtnemer van de tegenwaarde van de factuur.

2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Het Nederlands recht is van toepassing.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Artikel 19 - Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan wel tussen opdrachtnemer en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 

Artikel 20 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden schriftelijk of per email ingediend bij de overkoper/opdrachtnemer, nadat de koper/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper/opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

november 2019